PRIVACY

Om producten en dienste te kunnen leveren verwerkt Rob Pluijm fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Rob Pluijm fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. Met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die de betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Rob Pluijm fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijk
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Rob Pluijm fotografie
Marktstraat 34 te Ravenstein
www.robpluijm.nl
info@robpluijm.nl
Kvk nummer: 17105030

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Rob Pluijm fotografie verwerkt één of meerdere van de volgende persoonsgegevens:

Achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, Huwelijkse staat, adres, telefoonnummer, e-mailadres, domeinnaam, bankrekeningnummer, factuurnummer.

Bijzondere persoonsgegevens: Pasfoto of andere foto ter identificatie.

Verwerkingsgrond
Rob Pluijm fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. De betrokkenen wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven.
b. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Rob Pluijm fotografie met betrokkene heeft gesloten.
c. Rob Pluijm fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen.
d. Een gerechtvaardigd belang van Rob Pluijm fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Rob Pluijm fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons) gegevens worden gebruikt voor één of meer van de volgende doelen:
1. Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene.
2. Facturatie
3. Afleveren producten( foto’s. ander materiaal) of diensten.
4. Informatie over wijzigen producten of diensten.
5. Marketing, promotie, reclame, versturen van nieuwsbrieven.
6. Telefonisch contact, e-mail contact.
7. Uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rob Pluijm fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rob Pluijm fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Rob Pluijm fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Of wettelijk geregeld, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

– Wettelijke grondslag: Rob Pluijm fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
– Marketingdoeleinden: maximaal 10 jaar
-Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: tot 5 jaar of opzegging nieuwsbrief.
-Telefonisch contact: Tot dit niet meer gewenst wordt door de klant
-Informeren of wijzigen van diensten: Zolang dit gewenst is door de klant, of via algemene kanalen als facebook of website.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van telefoon of e-mail van Rob Pluijm fotografie. De gegevens van betrokkene zullen dan niet meer voor deze doeleinde worden ingezet.

Gebruik van cookies op website
Rob Pluijm fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Rob Pluijm Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Rob Pluijm fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rob Pluijm fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Rob Pluijm fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Rob Pluijm fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Rob Pluijm fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Rob Pluijm fotografie via info@robpluijm.nl

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Rob Pluijm fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© copyright pluijm fineart | privacy | disclaimer | instagram

onlinekunstenaars.nl